ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Home/Terms Conditions

        (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.ikizzy.com แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

        ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท

        ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว บทความ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดําเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อบริษัท และกรรมการของบริษัท

2. การใช้บริการ

        ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า จะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทําลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

(ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิชอบต่อกฎหมาย

2.2 ท่านจะไม่กระทําการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด

        หากบริษัททราบว่าท่านดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

3. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

        การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบริการความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งขัดขวาง ทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าทางบุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของบริษัท เราขอแนะนําให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดครบถ้วน

        การรับชมคลิปวีดีโอต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการรับชมผ่านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของ http://www.youtube.com โดยบริษัทฯใช้ Youtube API เพื่อดึงข้อมูลวิดีโอจาก Youtube และใช้ Youtube Player เป็นเครื่องเล่นสำหรับเปิดวิดีโอย้อนหลังบนเว็บไซต์

Our Partners

partner
partner
partner
wide-logo

Contact Us

Line: @ikizzy

Email: info @ ikizzy.com

Mailing List

เพียงแค่กรอก Email ของคุณ คุณก็จะไม่พลาดทุกๆ ข่าวสาร กิจกรรม บริการและสินค้าต่างๆ จาก iKIZZy

Follow Us

About Us

iKIZZy เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีความชื่นชอบข่าวสารบันเทิง